BeFit Catering Dietetyczny

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO BE FIT

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Gastro- Miko prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Gastro Miko – Weronika Prokopowicz
ul. Kujawska 26
81-862 Sopot, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 5851432914, zwanym dalej „Be Fit Catering Dietetyczny”.

2. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Świadczenia Usług.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa.

§2.  Definicje użytych sformułowań w tym regulaminie:

1. Usługi — Przygotowanie i dostarczanie przez „Be Fit” posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

2. Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną korzystająca z usług.

3. Cennik — cena usług opublikowana na stronie internetowej https://befitcatering.pl/cennik/ .

4. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://befitcatering.pl

 
Rozdział II
Przedmiot Zamówienia

§3. 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):

– Dieta standard (1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000, 2500 kcal)

– 5 daniowa.

– Dieta Vege  (1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000, 2500 kcal)

– 5 daniowa.

– Dieta Vege + Fish  (1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000, 2500 kcal)

– 5 daniowa.

– Dieta Vege + Lactose Free  (1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000, 2500 kcal)

– 5 daniowa.

– Dieta Lactose Free (1200 kcal, 1500 kcal,1800 kcal, 2000 kcal, 2500 kcal)
– 5 daniowa.

– Dieta Sport ( 2000 kcal, 2500 kcal, 3000 kcal, 3500 kcal )
– 5 daniowa.

– Dieta Śródziemnomorska ( 1200 kcal, 1500 kcal,1800 kcal, 2000 kcal, 2500 kcal)
– 5 daniowa.

– Dieta Family Box ( 1800kcal )
– 3 daniowa.

 4.  Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego rodzaju, terminie przydatności i warunkach przechowywania, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo „Be Fit catering Dietetyczny”.

5.  Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku „Be Fit”(„Cennik”), dostępnym pod adresem www.befitcatering.pl

§4. „Be Fit Catering Dietetyczny” dokłada najwyższej staranności aby przedmiot zamówienia był wolny od wad.

 
Rozdział III

§ 5 1. Założenie Konta jest bezpłatne. Założenie konta jest obligatoryjne dla użytkowników chcących korzystać z Usług. 

2. Założenie konta jest momentem zawarcia Umowy. Umowa o świadczenie usługi Konta jest zawierana na czas nieokreślony.

3. Klientowi przysługuje prawo usunięcia Konta. Moment usunięcia Konta jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usług.

4. Konto ma na celu udostępnienie jego funkcjonalności, w tym umożliwienie użytkownikowi dokonywania zamówień za pomocą Serwisu.

5. Konto zostaje założone przez „Be Fit” z chwilą złożenia zamówienia telefonicznie / drogą elektroniczną lub przez Klienta po wypełnieniu formularza na stronie https://befitcatering.pl/zamówcatering/

6.Konto może być używane jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także:

a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Wszelkie zamieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są własnością „Be Fit” i chronione są prawem.

Rozdział IV
Złożenie zamówienia i ochrona danych osobowych

§6. 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta:

1. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@befitcatering.pl

2. telefonicznie pod nr tel.: 735-181-995, 735-181-996 .

3. on-line poprzez formularz znajdujący się na stronie www.befitcatering.pl;

4.on-line poprzez komunikator Messenger portalu społecznościowego Facebook, wysyłając wiadomość na oficjalny profil „Be Fit -Catering Dietetyczny” dostępny pod adresem https://www.facebook.com/befitcatering/;

2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:

Dane osobowe Cel przetwarzania
Imię i nazwisko Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach.
Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu.
Numer telefonu Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą  produktu
Adres dostawy Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę.

Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu dietetycznego dostępnego na stronie www.befitcatering.pl w zakładce „rodo ”.

3. Zamówienia złożone w dni od poniedziałku do środy oraz od piątku do niedzieli będą realizowane  najszybciej od trzeciego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w czwartki będą realizowane od czwartego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.

4. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności „Be Fit” za ewentualne: wpływ na zdrowie/ samopoczucie Klienta/ reakcje alergiczne/ interakcje z przyjmowanymi przez Klienta lekami.

5. Z możliwości zamówienia dnia próbnego można skorzystać wyłącznie raz. W chwili podjęcia zamówienia przez klienta- musi to być jego pierwsze zamówienie cateringu dietetycznego Be Fit.

Rozdział V
Płatność za zamówienie

§7. 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie.
2.  Istnieją sposoby płatności, takie jak:

1) przelew bankowy na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy.

2)  za pośrednictwem udostępnionego przez „Be Fit ” na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line).

3. Za dzień płatności uważany jest:

1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 to dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie;

2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 to dzień otrzymania przez „Be Fit” potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo – jeśli „Be Fit” otrzyma takie potwierdzenie do godz. 1900 3 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia;

3. W innym przypadku realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu do momentu zaksięgowania płatności.

4.  „Be FIt” uprawniony jest do wstrzymania realizacji zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez „Be Fit” za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zaksięgowania na rachunku „Be Fit” należności.

Rozdział VI
Dostawa 

§8. 1. Dostawa Zamówienia odbywa się:

– dla aglomeracji Trójmiejskiej oraz okolic między godz. 18:00  05:00

2. „Be Fit” zastrzegają prawo do odmowy dostarczenia danej diety do adresu wskazanego przez Klienta ze względów technicznych leżących po stronie „Be Fit” – klient jest informowany o tym fakcie przed złożeniem zamówienia. I Ustalany jest inny termin dostarczenia.

3. W razie uniemożliwienia realizacji dostawy Zamówienia pod wybranym adresem w godzinach dostaw określonych w regulaminie lub nieodebrania przez Klienta Zamówienia i niezgłoszenia tego faktu do godz. 1900 na 3 dni przed danym dniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.

Rozdział VII
Zmiana i anulowanie zamówienia

§9. 1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia.

2. Zmiana może dotyczyć terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy.

3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować „Be FIt” zgodnie z §5 ust. 1

4. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 1900 na 3 dni robocze przed planowaną datą anulowania lub modyfikacją zamówienia. Zmiany dokonać można poprzez Konto klienta lub kontakt telefoniczny/drogą elektroniczną z „Be Fit”

5. Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta od „Be Fit” wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

6. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

7. W przypadku zmian skutkujących niedopłatą Klient zobowiązany jest do uiszczenia brakującej kwoty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

§10. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Be Fit ) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach regularnych wg cennika pakietu 5-dniowego, a zwrot należności realizowany jest na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia rezygnacji przez „Be FIt”.  Rezygnacja potwierdzana jest na podstawie okazania „Be Fit” rachunku będącego dowodem zakupu. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 19:00 na 3 dni przed wprowadzeniem zmian.

Rozdział VIII
Reklamacje oraz odstąpienie od umowy

§11. 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@befitcatering.pl w ciągu 48 godzin od momentu dostawy zamówienia podlegającego reklamacji.

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 10:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji

4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji „Be Fit” poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.

5. W razie stwierdzenia przez Be Fit , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, „Be Fit” poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych przedstawiając stosowne uzasadnienie

6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w ciągu jednego dnia roboczego w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi ”Be Fit”, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, „Be Fit” należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Be Fit.

§12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spodry_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

Rozdział IX
Polityka Prywatności

§13.  Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem PE 2016/679. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Gastro Miko- Weronika Prokopowicz , prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gastro Miko- Weronika Prokopowicz
ul. Kujawska 26 Sopot
81-862 Sopot , wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 5851432914. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać kontaktując się z konsultantem Be Fit. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie niemożliwe.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

1. Kupujący oświadcza, że akceptuje treść niniejszego regulaminu

2. Wszelkie świadome działania odnoszące się m.in. do Przedmiotu zamówienia czy przebiegu transakcji i rozprzestrzenianie ich za pomocą środków masowego przekazu  powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich- w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku naruszenia powyższego przepisu Sprzedający ma prawo do zaprzestania realizacji usług w trybie natychmiastowym przekazując Zamawiającemu stosowną informację drogą telefoniczną lub elektroniczną.